PDBeH tekst zeegroen 924x53

2021-02-01
Vandaag heeft Min.van J&V bekend gemaakt dat er subsidie wordt gegeven aan alle belangengroepen mbt adoptie. Alles onder bepaalde voorwaarden. PDBeH voldoet aan alle voorwaarden en gaat zo spoedig mogelijk een officiële aanvraag indienen om ons 'gratis DNA-plan' uit te kunnen voeren.
Het Ministerie zet ons erg onder druk, alles moet binnen 2 jaar (dus vóór feb. 2023) uitgevoerd zijn.
Grote heftige klus!
Met de grootte/ hoogte van het subsidiebedrag zijn we het totaal niet mee eens! Dat is een schijntje van wat de Minister ons (alle belangengroepen gezamenlijk) heeft beloofd. 
We wachten de uitslag van het COIA af (8 feb) en daarná de uitleg van de Minister (10 feb)
Daarna gaan we alles uitgebreid hier op de site aan iedereen uitleggen.
🙏🙏🙏🙏 Wij willen meer!


 

12 februari 2021

Maart 2017 begon een roerige tijd in Nederland voor geadopteerden.
Veel geadopteerden zijn op zoek naar hun achtergrond, naar hun ouders, naar hun identiteit.
Het werd duidelijk dat er illegale adoptiepraktijken hadden plaatsgevonden in de jaren 1960-1998 met medeweten van NL ambtenaren, adoptiebemiddelingsbureaus en etc.
De Nederlandse politiek had deze handelswijze sterk moeten veroordelen, cq de verantwoordelijke personen ter verantwoording moeten roepen.
Dit is niet gebeurd, de politiek heeft het gedoogd.

Naar aanleiding van een specifiek geval heeft Min. Dekker van Rechtsbescherming een diepgaand onderzoek bevolen naar de gang van zaken rondom interlandelijke adopties en de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid daarbij.

Dit is de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie geworden, kortweg De COIA, men noemde het ook wel 'de Commissie Joustra'.

Als PDBeH hebben wij meegewerkt aan diverse 'voorvergaderingen', bijeenkomsten enz. bij afgevaardigden van het Ministerie en het FIOM.
Ook heeft één van onze bestuursleden in een interview door de Commissie verteld hoe de adopties zijn verlopen van hun kinderen in Brazilië.

Aangezien het duidelijk werd dat de Commissie niet binnen de vastgestelde tijd haar werk zou kunnen afronden heeft Minister Dekker vast een geldbedrag beloofd aan de gezamenlijke belangenverenigingen, die geadopteerden vertegenwoordigen.
Dit bedrag was € 1.200.000 en dit bedrag zou in het jaar 2020 en 2021 uitgekeerd worden mits het op duurzame wijze besteed zou gaan worden.

De gezamenlijke belangenverenigingen werd ondertussen gevraagd overeenstemming te vinden in de plannen van de Minister:
Besteding bedrag en gezamenlijke inspanning om 'roots' te achtehalen.
We werden het niet eens, de meeste belangenorganisaties wilden eigenlijk 'vergoeding min of meer per persoon' zodat zij alle kosten konden betalen om hun familie te vinden in land van herkomst.
Daarnaast wilden zij beslist niet dat de organisaties gingen samenwerken met het FIOM, omdat het FIOM in het verleden meegewerkt zou hebben aan adopties uit het buitenland.

PDBeH heeft hiervan afstand genomen. 
PDBeH zegt: er is veel gebeurd in het verleden, goede maar ook minder goede zaken en daar hebben héél véél mensen en instanties aan meegwerkt.
Het heeft geen zin om naar het verleden te blijven wijzen, het heden is de toekomst.
Alle mogelijke handen kunnen helpen om het probleem van een verloren identiteit op te lossen.

Dus geen samenwerking met deze organisaties.

Daarnaast wil de Minister alleen maar die beloofde subsidie geven wanneer het DUURZAAM gebruikt wordt, dwz: ook geadopteerden moeten over 10 of 15 jaar nog steeds gebruik kunnen maken van de opgezette mogelijkheden om hun roots te vinden.

Dus geen persoonlijke gelden om de rootsreis van bv Pablo te bekostigen, nee, we moeten een netwerk van mensen gaan bouwen die verstand hebben van 'administraties rondom geboortes, geboorteregisters', die personen weten te vinden die de mensen uit die jaren kenden, die de plaatselijke taal spreken, die ingang hebben in de administraties van kindertehuizen, etc.

Ondertussen is de PDBeH haar plan gaan uitwerken om vanaf de andere kant te starten met zoeken, wij werken een plan uit om biologische moeders te benaderen die op zoek zijn naar hun 'verdwenen kind of kinderen'. Inmiddels (feb. 2021) zijn we in een vergevorderd stadium gekomen en gaan we subsidie aanvragen om ons plan te kunnen bekostigen. (ja, wij gaan die € 25.000 nu aanvragen, daarnaast blijven we ondersteuning vragen bij bedrijven etc, crowd-funding)

Vertraging vertraging vertraging bij de COIA!
Oorzaak voor de vertraging kwam vooral door de omvangrijkheid van de te onderzoeken gegevens en Covid19.

Velen van ons, de geadopteerden, de adoptieouders, belangenorganisaties zaten met spanning te wachten op de uitslag.

Maandagmorgen (8 feb. 2021) heeft de COIA haar bevindingen bekend gemaakt.

De commissie heeft de feitelijke gang van zaken rondom interlandelijke adopties onderzocht en de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid daarbij.

Wat wij (de PDBeH) ontzettend betreuren is dat het rapport ‘gelekt’ is waardoor op 5 feb. j.l. een krant al een aantal zaken heeft gepubliceerd waardoor veel mensen van slag raakten:
is dit waar? niet waar? waar en bij wie kan ik verdere info krijgen?
Geadopteerden zijn zich helemaal een hoedje geschrokken: ik ben misschien ook wel gestolen, mijn adoptieouders hebben mij gekocht etc.
En adoptieouders voelden zich bedonderd, onzeker, hebben wij meegewerkt aan?….enz.

Wij vinden dat de Commissie, c.q. De Minister hiervoor verantwoordelijk is, wij weten ook niet of ze zelf gelekt hebben of hun medewerkers, maar ze zijn wèl verantwoordelijk!
Waarschijnlijk kunnen ze hier niks aan doen, maar tòch.
En dát is nou precies de positie van adoptieouders:
ook zij hebben in goed vertrouwen geadopteerd maar ánderen hebben dat vertrouwen geschaad.
Héél pijnlijk.

De PDBeH vindt het een zeer degelijk onderzoek, hoewel wij daar in eerste instantie n.a.v. het stuk in die krant héél anders over dachten.
Wij vinden het terecht dat er niet alleen gekeken is naar ‘het wel/niet goed handelen van de NL overheid’ maar óók naar de omstandigheden, de situaties in de landen van herkomst.
De PDBeH vindt het erg jammer dat er een ‘voorlopige’ adoptiestop wordt aangeraden, (hoelang duurt voorlopig???) triest voor de te adopteren kinderen die nu kansen missen (je zal maar bv als albino geboren worden bv in Afrika, zit je je leven lang in een kamp waar je niet meer uitkomt, verguist en ontkent door de hele bevolking; of geboren zijn met een schisis, open ruggetje etc en achtergelaten zijn door je geboorteouders, al je kansen op een misschien wat gelukkiger leven met een gelukkiger toekomst zijn nu verkeken).

In juni gaat Minister Dekker zijn bevindingen m.b.t. een fout adoptiesysteem overleggen en bespreken in een Europese Ministerieel Overleg.

En het is zo jammer dat heel vaak de verantwoordelijke personen van de zendende landen zèlf de oorzaak zijn van het foutieve adoptiesysteem.

De Commissie oor- of veroordeelt geen personen, de Commissie veroordeelt het systeem, het adoptiesysteem.
De Commissie doet 3 aanbevelingen:

 1. De Overheid zou afstand moeten nemen van ‘het niet adequaat ingrijpen bij misstanden’, d.w.z. de Overheid zou haar excuses en verontschuldiging moeten aanbieden voor ‘het niet adequaat ingrijpen bij misstanden’.
  Sander Dekker heeft, ook namens het hele kabinet, excuses aan de geadopteerden aangeboden.
  Het kabinet erkent ‘het niet adequaat ingrijpen bij misstanden’; erkenning is nodig om het vertrouwen terug te krijgen en opnieuw te kunnen beginnen.
  Ook werd gezegd dat, en nu nog steeds, te véél wordt gekeken, te veel rekening wordt gehouden met de ouders, te weinig naar het kind!
  Het commentaar van bemiddelingsbureaus hierop is: het COIA heeft nooit info bij ons gevraagd, hoe kan dit nou zomaar gezegd worden?
 2. Voorlopige opschorting van het systeem; voorlopig stop op interlandelijke adoptie!
  Alle aanvragen m.b.t. het adopteren waar een beginselverklaring voor is ondertekend worden afgewerkt,
  de Minister geeft géén goedkeuring (voorlopig dus) aan nieuwe aanvragen.
  Hoe nu verder? Dat is niet aan de Commissie, dat is een zaak van de politiek.
  Goed om te horen:
  de Commissie veroordeelt geen mensen, het systeem wordt veroordeeld en ja, het systeem omvat alles en iedereen, inclusief de landen van herkomst, zoals het daar werkt.
 3. Advies van de Commissie:
  richt een landelijk expertisecentrum in waar geadopteerden hun nodige informatie kunnen krijgen/ vinden:
  info over het land, info over archiefmogelijkheden, DNA mogelijkheden.
  Dit expertisecentrum moet niet alleen door de belangenverenigingen opgezet worden, maar moet veel grootser worden, de NL overheid moet er achter gaan staan met bv medewerking van het Min van Buitenlandse Zaken, zij staan in contact met ambtenaren van dat land en kunnen zodoende bv de wegen tot info, cq vinden van geboorteouders versimpelen.
  Bovendien moet dit zo spoedig mogelijk ivm ouderdom van geboorteouders.
  Natuurlijk is het uitstekend wanneer belangenorganisaties hierin meewerken, zij hebben al heel veel expertise, maar het moet grootser.
  ’t lijkt wel of de Commissie bij ons aan de achterdeur heeft geluisterd!!!!! 😊, de PDBeH heeft dit al geopperd in juni 2019 in gesprekken met FIOM en vertegenwoordigers van het Min. van Justitie!!!! Fijn dat we gehoord zijn.

Het onderzoek waar de Minister opdracht voor had gegeven heette:
Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie!!
'Interlandelijk' houdt in: meerdere landen! Dan ga je niet alleen kijken naar de ev. wandaden van één land, dan kijk je naar meerdere landen en spreek je ook je oordeel uit over alle landen!
Dat het adoptiesysteem veroordeeld is is wat voor te zeggen, maar dat er ondertussen met alle vingers gewezen wordt naar één Staat, de Nederlandse Staat vindt de PDBeH zeer onterecht.
Net zo goed als dat er hier wensouders zijn en waren, waren er in het land van herkomst biologische ouders die hun kind niet wensten (en daar zijn en waren ook allerlei redenen voor), de ontvangende Staat heeft steken laten vallen, de zendende landen zijn en blijven verantwoordelijk voor de papieren die bij een adoptieproces horen, want rechters, notarissen, ambtenaren van het zendende land hebben hun handtekeningen gezet. Notarissen, rechters etc. zijn vertegenwoordigers van het land, dus tja......

Woensdagavond 10 feb heeft de PDBeH nog een overleg met de Minister gehad waarin wij, de belangenorganisaties onze vragen konden stellen over het rapport en over de beloofde subsidie.
Nah, dit was eigenlijk een wassen neus, stelde niks voor. Bedenk eens: 4 belangenorganisaties kregen samen 20 minuten de tijd om al hun vragen te stellen.

Wanneer je kinderen op de basischool hebt weet je dat je minstens 2 x per jaar een 'ouderavond' hebt, gesprekstijd: 10 minuten.
En dan heb je natuurlijk ook ondervonden dat die 10 minuten véél te weinig zijn. School geeft per jaar 2 x 10 minuten!
De Minister geeft in 2 jaar tijd slechts 5 minuten!

Afijn, we hebben al onze vragen en opmerkingen wel mogen opsturen en er werd beloofd: er komt antwoord. 

Ok, daar wachten we dus op.

Wordt vervolgd. 


 

2020-10-13

Vandaag is de PDBeH, op uitnodiging van Ministerie van Justitie en Veiligheid, aanwezig geweest bij een online videovergadering.
Onderwerp videovergadering:

 1. Stand van zaken 'Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden' (COIA) en procedurele gang van zaken
 2. Vragen stellen over de procedurele gang van zaken van de COIA
 3. Presentatie Toelichting Roots project, quick wins en hoe verder (betreft de toegezegde € 1,2 miljoen door Min. Sander Dekker. Deze € 1,2 mag alleen gebruikt gaan worden als duurzame oplossing voor afstammingsvraagstukken  

Er waren diverse andere adoptiestichtingen en/of belangenpartijen bij.

ad 1)
De COIA is nog niet klaar met haar onderzoek, heeft vertraging opgelopen ivm Corona.
Men verwacht begin maart 2021 een uitspraak te kunnen doen.

ad 2)
Iedereen was nieuwsgierig naar de werkwijze van de COIA (hoe hebben ze dit gedaan, waarom hebben ze dat gedaan, hebben ze wel hieraan gedacht etc.)
Niemand heeft hier nu een antwoord op, behalve de Commissie zelf en die heeft besloten (al bij de start van de Commissie): er worden géén tussentijdse mededelingen gedaan.

ad 3)
Ik citeer hier nu uit het verslag wat gemaakt is en wat aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Wanneer geadopteerden willen zoeken naar hun herkomst, kunnen zij op dit
moment terecht bij Fiom en bij enkele (belangen)organisaties die zijn ontstaan
vanuit particulier initiatief. Onder mijn regie hebben deze organisaties de
afgelopen maanden verkend welke wensen en mogelijkheden er zijn om het
ondersteuningsaanbod te versterken en hoe elke organisatie hieraan kan
bijdragen. Hiertoe heb ik eerst een inventarisatie gemaakt van activiteiten
waaraan nog dit jaar een financiële impuls kan worden gegeven.

Ten aanzien van de eerste tranche van de beschikbare middelen heb ik het volgende besloten.
Projectfinanciering belangenorganisaties
Ik financier dit jaar en volgend jaar uiteenlopende activiteiten van
belangenorganisaties. Hierbij gaat het concreet om het organiseren van
lotgenoten- en informatiebijeenkomsten, het (door)ontwikkelen van hun websites,
het ontwikkelen van communicatiemiddelen en om het opzetten van campagnes,
bijvoorbeeld met als doel hun netwerk in herkomstlanden uit te breiden.

Centraal informatiepunt
Om zoveel mogelijk geadopteerden te ondersteunen bij hun zoektocht, is het noodzakelijk de informatievoorziening over zoektochten van overheidswege te verbeteren.
Eerder heb ik aan uw Kamer laten weten centrale toegang tot en 
begeleiding bij dossierinzage mogelijk te willen maken.
Ik geef hieraan invulling

door een centraal (digitaal) informatiepunt te realiseren binnen de Rijksoverheid.
Hier kunnen geadopteerden terecht voor laagdrempelige informatie over zoektochten en over de beschikbaarheid van ervaringsdeskundigheid of psychologische bijstand.
Ook vormt dit informatieknooppunt de toegang tot 
adoptiedossiers die verspreid in Nederland beschikbaar zijn bij de verschillende organisaties zoals de Centrale autoriteit interlandelijke aangelegenheden (Ca), de vergunninghouders en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).
Ik bezie 
daarbij de komende tijd hoe het informatiepunt aansluiting krijgt bij het register
ontstaansgeschiedenis.

Samenwerkingsverband
Verschillende organisaties bieden ondersteuning aan geadopteerden bij zoektochten, of kunnen daaraan een bijdrage leveren.
Ik zie veel meerwaarde in 
een meer uniforme praktijk, die beter op elkaar is afgestemd en uitwisseling van kennis en kunde faciliteert.
Door de kennis en het aanbod vanuit de Rijksoverheid 
te verbinden aan de initiatieven van belangenorganisaties kan meer effect worden gesorteerd. Ik constateer dat gaandeweg dit traject een veelbelovende publiekprivate samenwerking tot stand is gekomen. I
k wil deze samenwerking 
bestendigen door een samenwerkingsverband in te richten dat verantwoordelijk wordt voor de uitvoering en implementatie van bovengenoemde acties.
Ook kan 
het samenwerkingsverband een rol spelen bij de implementatie van de
aanbevelingen van de COIA.

Aldus het officiële verslag van de Minister aan de Tweede Kamer.

Het vervelende is dat er zoveel belanghebbende stichtingen zijn en evenzovele meningen en iedereen vindt dat zijn/haar mening de enige echte waarheid is.

De enige waarheid is:
wij, en elke belanghebbende stichting die aanwezig was, wij hebben allemaal dezelfde missie!
Wij zijn op zoek naar onze roots, op zoek naar onze identiteit!!!!!!

Ga ervan uit dat wanneer er meer bekend wordt over de uitkering van die € 1,2 miljoen wij jullie informeren.
Hou er rekening mee dat geen énkele individuele zoeker gefinancieerd gaat worden, het bedrag moet een duurzame oplossing voor zoekprojecten worden.
maw: wanneer jij of ik DNA wil afstaan, zal je die DNA-kit zelf moeten gaan betalen.
Kortom:
we zullen bv kunnen gaan investeren in een 'hulp-netwerk' in Brazilië, campagnes organiseren zodat moeders zich kunnen melden, en hun verhaal kunnen doen, misschien hun DNA afgeven zodat.....
Hoe we dan weer aan het geld komen om moeders DNA af te nemen is weer een ander verhaal.
Moeten we ook oplossen.

Werk aan de winkel.

Bericht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie (MV&J) tm 12 feb 2020

Het Min.van J&V verwacht binnen 3 weken meer duidelijkheid te kunnen geven over de versterking
van het ondersteuningsaanbod aan interlandelijk geadopteerden die zoeken naar hun afkomst..
Het gegeven dat er enige tijd overheen gaat, doet niets af aan de toezegging van de minister dat er
een financiële impuls zal worden gegeven aan belangenorganisaties die zich inzetten voor geadopteerden die zoeken naar hun afkomst. 


 

Bericht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie (MV&J) tm 9 dec 2019

27 nov. 2019 hebben wij bericht gekregen van het MV&J en dat geven we hier in het kort weer.
• Een algemeen aanbod:
- gratis toegang en begeleiding bij inzage in adoptiedossiers en
- verlenging van bewaartermijn van adoptiedossiers van 30 naar 100 jaar
• Een landspecifiek aanbod:
- per land en per organisatie bekijken hoe de zoektochten te vergemakkelijken
- het FIOM gaat met de belangenorganisaties per land in kaart brengen wat nodig is om geadopteerden te helpen met zoeken naar hun roots.
De Minister stelt hiervoor € 1,2 miljoen beschikbaar.

Dit geld moet ten goede komen aan een zo groot mogelijke groep geadopteerden en niet alleen aan geadopteerden die nu al aan hun zoektocht begonnen zijn.

De financiële impuls is dan ook gericht op het versterken van deze belangenorganisaties die zich hiervoor inzetten.

Er worden geen individuele zoektochten bekostigd.

Voorstel van de Minister:
Het Fiom krijgt de opdracht om met de belangenorganisaties in kaart te brengen: 
1. wat in het land van herkomst nodig 
2. hoe de organisaties de interne werkprocessen kunnen verbeteren en gebruik kunnen maken van elkaars ervaringen, kennis en expertise

Diverse belangenorganisaties vinden het FIOM niet geschikt om een leidende rol te spelen (samen met de belangenorganisaties) in het verdeelproces van het toegekende € 1,2 miljoen.

Morgen, 10 december 2019, is er in de Tweede Kamer der Staten-Generaal een Algemeen Overleg over deze zaak.

Wij zullen jullie verder informeren de komende weken.


 

Bericht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie (MV&J) tm 10 dec 2019

Op 18 jan. 2019 heeft het MV&J ons, PDBeH, (en andere Stichtingen die zich bezighouden met het zoeken naar roots van interlandelijk geadopteerden) gevraagd met een plan te komen om interlandelijk geadopteerden te steunen die zoeken naar hun roots.
Helaas zijn we niet tot één gezamenlijk plan gekomen, voornamelijk door verschillende werkwijzen die specifiek zijn voor het land van herkomst.

Doneren

doneerknop232x232
Direct doneren is nu mogelijk!
Al is het maar € 1,-
Elke Euro is er één.
Klik op de 'wereldbol' en vul zelf het bedrag in.
Alvast bedankt namens alle Braziliaanse moeders die hun kinderen zoeken in Nederland.
Het werkt zó:  uitleg!!!!!

Wat óók werkt is deze QR-code, probeer maar:
2022 07 18 QR code Donatie PDBeH i.v.m. DNA project

LAATSTE NIEUWS: 2021-11-27

De subsidie van het Ministerie is binnen!
We kunnen nu de reis gaan plannen om geboorteouders in Brazilie een kans te geven hun DNA af te staan.
Plan is: we gaan ca. april 2022, maar ja, Covid kán roet in het eten gooien :-(

Heb je geld over? Doneer zodat wij DNA-sets kunnen aanschaffen voor de geboorteouders,
DNA-sets vallen niet onder de subsidie, die moeten wij zelf betalen.


De promo-film is bijna klaar!!!

Deze promo-film gaat in Brazilië op TV en social media komen.
De promo gaat Braziliaanse moeders stimuleren zich aan te melden bij www.dnamaesdobrasil.com

Aangemelde Braziliaanse moeders krijgen een gratis DNA-test.
Wij adviseren daarom: Braziliaans geadopteerden doe hier in NL een DNA-test en wie weet:
heb je een match en heb je zomaar je moeder gevonden!

Alleen via een DNA-test zijn biologische banden te bewijzen!!!!

©  PDBeH | Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda | 2020

Ga naar boven