PDBeH tekst zeegroen 924x53

2020-10-13

Vandaag is de PDBeH, op uitnodiging van Ministerie van Justitie en Veiligheid, aanwezig geweest bij een online videovergadering.
Onderwerp videovergadering:

  1. Stand van zaken 'Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden' (COIA) en procedurele gang van zaken
  2. Vragen stellen over de procedurele gang van zaken van de COIA
  3. Presentatie Toelichting Roots project, quick wins en hoe verder (betreft de toegezegde € 1,2 miljoen door Min. Sander Dekker. Deze € 1,2 mag alleen gebruikt gaan worden als duurzame oplossing voor afstammingsvraagstukken  

Er waren diverse andere adoptiestichtingen en/of belangenpartijen bij.

ad 1)
De COIA is nog niet klaar met haar onderzoek, heeft vertraging opgelopen ivm Corona.
Men verwacht begin maart 2021 een uitspraak te kunnen doen.

ad 2)
Iedereen was nieuwsgierig naar de werkwijze van de COIA (hoe hebben ze dit gedaan, waarom hebben ze dat gedaan, hebben ze wel hieraan gedacht etc.)
Niemand heeft hier nu een antwoord op, behalve de Commissie zelf en die heeft besloten (al bij de start van de Commissie): er worden géén tussentijdse mededelingen gedaan.

ad 3)
Ik citeer hier nu uit het verslag wat gemaakt is en wat aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Wanneer geadopteerden willen zoeken naar hun herkomst, kunnen zij op dit
moment terecht bij Fiom en bij enkele (belangen)organisaties die zijn ontstaan
vanuit particulier initiatief. Onder mijn regie hebben deze organisaties de
afgelopen maanden verkend welke wensen en mogelijkheden er zijn om het
ondersteuningsaanbod te versterken en hoe elke organisatie hieraan kan
bijdragen. Hiertoe heb ik eerst een inventarisatie gemaakt van activiteiten
waaraan nog dit jaar een financiële impuls kan worden gegeven.

Ten aanzien van de eerste tranche van de beschikbare middelen heb ik het volgende besloten.
Projectfinanciering belangenorganisaties
Ik financier dit jaar en volgend jaar uiteenlopende activiteiten van
belangenorganisaties. Hierbij gaat het concreet om het organiseren van
lotgenoten- en informatiebijeenkomsten, het (door)ontwikkelen van hun websites,
het ontwikkelen van communicatiemiddelen en om het opzetten van campagnes,
bijvoorbeeld met als doel hun netwerk in herkomstlanden uit te breiden.

Centraal informatiepunt
Om zoveel mogelijk geadopteerden te ondersteunen bij hun zoektocht, is het noodzakelijk de informatievoorziening over zoektochten van overheidswege te verbeteren.
Eerder heb ik aan uw Kamer laten weten centrale toegang tot en 
begeleiding bij dossierinzage mogelijk te willen maken.
Ik geef hieraan invulling

door een centraal (digitaal) informatiepunt te realiseren binnen de Rijksoverheid.
Hier kunnen geadopteerden terecht voor laagdrempelige informatie over zoektochten en over de beschikbaarheid van ervaringsdeskundigheid of psychologische bijstand.
Ook vormt dit informatieknooppunt de toegang tot 
adoptiedossiers die verspreid in Nederland beschikbaar zijn bij de verschillende organisaties zoals de Centrale autoriteit interlandelijke aangelegenheden (Ca), de vergunninghouders en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).
Ik bezie 
daarbij de komende tijd hoe het informatiepunt aansluiting krijgt bij het register
ontstaansgeschiedenis.

Samenwerkingsverband
Verschillende organisaties bieden ondersteuning aan geadopteerden bij zoektochten, of kunnen daaraan een bijdrage leveren.
Ik zie veel meerwaarde in 
een meer uniforme praktijk, die beter op elkaar is afgestemd en uitwisseling van kennis en kunde faciliteert.
Door de kennis en het aanbod vanuit de Rijksoverheid 
te verbinden aan de initiatieven van belangenorganisaties kan meer effect worden gesorteerd. Ik constateer dat gaandeweg dit traject een veelbelovende publiekprivate samenwerking tot stand is gekomen. I
k wil deze samenwerking 
bestendigen door een samenwerkingsverband in te richten dat verantwoordelijk wordt voor de uitvoering en implementatie van bovengenoemde acties.
Ook kan 
het samenwerkingsverband een rol spelen bij de implementatie van de
aanbevelingen van de COIA.

Aldus het officiële verslag van de Minister aan de Tweede Kamer.

Het vervelende is dat er zoveel belanghebbende stichtingen zijn en evenzovele meningen en iedereen vindt dat zijn/haar mening de enige echte waarheid is.

De enige waarheid is:
wij, en elke belanghebbende stichting die aanwezig was, wij hebben allemaal dezelfde missie!
Wij zijn op zoek naar onze roots, op zoek naar onze identiteit!!!!!!

Ga ervan uit dat wanneer er meer bekend wordt over de uitkering van die € 1,2 miljoen wij jullie informeren.
Hou er rekening mee dat geen énkele individuele zoeker gefinancieerd gaat worden, het bedrag moet een duurzame oplossing voor zoekprojecten worden.
maw: wanneer jij of ik DNA wil afstaan, zal je die DNA-kit zelf moeten gaan betalen.
Kortom:
we zullen bv kunnen gaan investeren in een 'hulp-netwerk' in Brazilië, campagnes organiseren zodat moeders zich kunnen melden, en hun verhaal kunnen doen, misschien hun DNA afgeven zodat.....
Hoe we dan weer aan het geld komen om moeders DNA af te nemen is weer een ander verhaal.
Moeten we ook oplossen.

Werk aan de winkel.

Bericht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie (MV&J) tm 12 feb 2020

Het Min.van J&V verwacht binnen 3 weken meer duidelijkheid te kunnen geven over de versterking
van het ondersteuningsaanbod aan interlandelijk geadopteerden die zoeken naar hun afkomst..
Het gegeven dat er enige tijd overheen gaat, doet niets af aan de toezegging van de minister dat er
een financiële impuls zal worden gegeven aan belangenorganisaties die zich inzetten voor geadopteerden die zoeken naar hun afkomst. 


 

Bericht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie (MV&J) tm 9 dec 2019

27 nov. 2019 hebben wij bericht gekregen van het MV&J en dat geven we hier in het kort weer.
• Een algemeen aanbod:
- gratis toegang en begeleiding bij inzage in adoptiedossiers en
- verlenging van bewaartermijn van adoptiedossiers van 30 naar 100 jaar
• Een landspecifiek aanbod:
- per land en per organisatie bekijken hoe de zoektochten te vergemakkelijken
- het FIOM gaat met de belangenorganisaties per land in kaart brengen wat nodig is om geadopteerden te helpen met zoeken naar hun roots.
De Minister stelt hiervoor € 1,2 miljoen beschikbaar.

Dit geld moet ten goede komen aan een zo groot mogelijke groep geadopteerden en niet alleen aan geadopteerden die nu al aan hun zoektocht begonnen zijn.

De financiële impuls is dan ook gericht op het versterken van deze belangenorganisaties die zich hiervoor inzetten.

Er worden geen individuele zoektochten bekostigd.

Voorstel van de Minister:
Het Fiom krijgt de opdracht om met de belangenorganisaties in kaart te brengen: 
1. wat in het land van herkomst nodig 
2. hoe de organisaties de interne werkprocessen kunnen verbeteren en gebruik kunnen maken van elkaars ervaringen, kennis en expertise

Diverse belangenorganisaties vinden het FIOM niet geschikt om een leidende rol te spelen (samen met de belangenorganisaties) in het verdeelproces van het toegekende € 1,2 miljoen.

Morgen, 10 december 2019, is er in de Tweede Kamer der Staten-Generaal een Algemeen Overleg over deze zaak.

Wij zullen jullie verder informeren de komende weken.


 

Bericht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie (MV&J) tm 10 dec 2019

Op 18 jan. 2019 heeft het MV&J ons, PDBeH, (en andere Stichtingen die zich bezighouden met het zoeken naar roots van interlandelijk geadopteerden) gevraagd met een plan te komen om interlandelijk geadopteerden te steunen die zoeken naar hun roots.
Helaas zijn we niet tot één gezamenlijk plan gekomen, voornamelijk door verschillende werkwijzen die specifiek zijn voor het land van herkomst.

©  PDBeH | Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda | 2020

Ga naar boven