PDBeH tekst zeegroen 924x53

tekst commissie interlanelijke adoptie in het verleden2020-07-16 Ontmoeting met Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden.

Onze voorzitter, Anna ten Have, was voor dit overleg uitgenodigd, samen met nog 4 vertegenwoordigers van de overige te onderzoeken adoptie-thuis-landen.
In eerdere gesprekken met de vertegenwoordigers van deze Commissie zijn onze verhalen al door ons verteld m.b.t. de adopties.
Hoe zijn de adopties gegaan, wat wist ik er nog van, wie waren er bij betrokken, etc.Ik vind dat ik het goed heb kunnen vertellen, ik was er namelijk zélf bij, ik ben een adoptiemoeder van kinderen uit Brazilië.

Hóe de geadopteerden en wát de geadopteerden uit de overige landen hebben verteld/ overlegd enz. weet ik natuurlijk niet.
En wat hiervan bekend zal worden weet ik óók niet.
De Commissie zal ergens in februari 2021 een uitspraak doen over de hanelswijze van de Nederlandse overheidsdienaren en de Nederlandse Staat t.a.v. eventuele nalatigheden of foutieve handelingen, die hen zijn aan te rekenen.

Donderdag 16 juli was ik er dus en werd mij gevraagd wat WIJ zouden doen als WIJ de Commissie zouden zijn!
Natuurlijk hebben wij het hier als PDBeH al lang over gehad! Wij hebben onze ideeën al lang op papier en zijn het aan het uitwerken!

Wij weten dat er onrechtmatige daden zijn gedaan t.a.v. adopties destijds door véél hulpverleners, incl. ambtenaren en de NL Staat, maar ook door inwoners van Brazilië zélf en de vertegenwoordigers van de Braziliaanse Staat! 
En ja, hierdoor weten geadopteerden niet wie hun moeder/vader is, waar hun 'wieg heeft gestaan', waar ze thuis horen (Brazilië of toch Nederland?), kortom: er zijn problemen.

Wij, de PDBeH, willen niet achterom kijken, maar naar vóren, naar de toekomst!
Het verleden is gebeurd, hoe treurig ook, en velen hebben hieraan meegewerkt, inclusief onze overheid.
Laten we dat erkennen, zéker als Staat, en het mogelijk maken dat alle geadopteerden hun roots kunnen vinden.

Wij streven naar gratis DNA-testen voor alle geadopteerden en die worden dan verzameld in een DNA-databank.
De biologische moeders moeten ook een gratis DNA-test kunnen doen in daarvoor opengestelde gebouwen in het land van herkomst. Ook deze DNA-testen moeten in dezelfde centrale DNA-bank komen.

Via de pers heb ik begrepen dat er aanwezigen waren die mijn aanwezigheid als adoptiemoeder irritant vonden.
Of ik nou een geadopteerd persoon ben, een adoptiemoeder of -vader, of noem-maar-op, dat maakt niet uit: ik vertegenwoordig onze stichting PDBeH! Net zo goed als de overige aanwezigen hún stichting vertegenwoordigen.

29-6-2020

Maandag 29 juni is er overleg geweest met het FIOM met als belangrijkste onderwerpen:

 • Er is bijna 2 jaar geleden een Commissie ingesteld die de volgende opdracht had naar aanleiding van het bekend worden van diverse misstanden bij het adopteren in de jaren 1967-1998.
   Opdracht:
  onderzoek doen naar de feitelijke gang van zaken rondom oude adopties (periode 1967 – 1998) vanuit het buitenland en de rol van de Nederlandse overheid daarbij.
  De Commissie heeft zich gericht op 5 landen: Brazilië, Colombia, Indonesië, Sri Lanka en Bangladesh.
  Wij, de PDBeH, waren uitgenodigd om allerlei vragen en verhalen aan de Commissie door te geven zodat onze achtergronden mbt adoptie uit Brazilië duidelijk werden.
  Door Covid19 is er bijna 3 maanden vertraging ontstaan bij de Commissie, verwacht wordt dat de Commissie in het voorjaar van 2021 haar adviezen aan de Minister zal uitspreken.
  Dat was de Commissie.
 • De Minister heeft op voorhand (mbt advies van de Commissie aan de Minister) vast een bedrag van € 1.200.000 beschikbaar gesteld hetgeen de Stichtingen kunnen gebruiken om familiebanden/rechtsposities van geadopteerden te herstellen.
  Er is ook uitdrukkelijk vastgesteld:
  Dit geld mág en kán niet aan individuele personen uitgekeerd worden!

  Door Covid19  maar zeker ook door meningsverschillen tussen de diverse Stichtingen, is er bijna 3-4 maanden vertraging ontstaan bij het FIOM dat door het Ministerie is aangewezen om alle plannen te verzamelen,
  Dit bedrag gaat verdeeld worden tussen de diverse stichtingen (van en/of geadopteerden hier in Nederland) die het herstel van deze familiebanden c.q.  rechtsposities nastreeft.
  Het is de bedoeling dat elke stichting een 'plan tot herstel van deze banden' maakt en bespreekt met het FIOM.
  De PDBeH heeft haar plan voorgelegd aan het FIOM en gaat er van uit dat wij nu de kans krijgen om een zódanig systeem op te zetten dat rootszoekers maar ook de biologische familie  elkaar zullen vinden.
  Wij zullen jullie uitgebreid ons plan voorleggen wanneer we groen licht krijgen hiervoor.
  Tot zover ons overleg met het FIOM.

  Geduld !
Ga naar boven